SIMS aan het werk

De SIMS-programma’s en onderliggende activiteiten zijn er op gericht om voorwaarden te scheppen waarbinnen de mobiliteitsector efficiënter, effectiever en verantwoord kan samenwerken op haar kernprocessen, waaronder in- en verkoop, onderhoud en reparatie alsmede financieren, verzekeren en gebruik van mobiliteit. Deze voorwaarden zijn ingedeeld in twee categorieën, te weten:

 • Informatiebeleid betreft voorwaarden die aangeven hoe er met informatie bij voorkeur dient te worden omgegaan in de sector, oftewel WAT willen we er mee kunnen doen;
 • Standaardisatie betreft voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de informatie tussen de verschillende partijen binnen en buiten de sector goed kan worden uitgewisseld, oftewel HOE informatie kan worden gebruikt.

In het onderstaande overzicht gaan we in op de actuele SIMS-programma’s voor de categorie Informatiebeleid. Voor deze categorie geldt vooralsnog een looptijd van maximaal 5 jaar.

Een programma is een meerjarige verzameling van samenhangende projecten die gericht zijn op het realiseren van het programmadoel. Tussentijdse resultaten zullen gedurende de looptijd aan de sector beschikbaar worden gesteld.

SIMS-programma Baas over eigen informatie

Doel
Minimalisering van administratieve lasten onder voorwaarde van de eigen vrije beschikking over de informatie die de sector aan de overheid moet verstrekken.

Actuele activiteiten

 • Position paper markt en overheid informatie voertuigsector;
 • Afstemming met samenwerkende RDW-providers;
 • Belangenbehartiging en advisering bij nieuwe regelgeving en aanpassingen van bestaande regelgeving.

SIMS-programma Slim samenwerken 

Doel
Het stimuleren van het ontstaan van brede samenwerkingsplatforms via welke informatie vertrouwd beschikbaar kan worden gesteld aan de gekozen businesspartners waardoor er flexibel en efficiënt ketenintegratie kan plaatsvinden om de verkooppunten in de sector optimaal te laten presteren richting consument.

Actuele activiteiten

 • Principes voor informatiedelende platforms opstellen onder de noemer van het Mobiliteitsregister. (Voorbeelden: INDI, NAP en ROB);
 • Afstemming met partijen over aspecten van level playing field rond dergelijke gemeenschappelijke platforms;
 • Afstemming met softwareleveranciers over de gehanteerde datamodellen en normen en maatregelen voor datakwaliteit;
 • Stimulering van en toezicht op de inrichting van het Mobiliteitsregister voor de op- en overslag van informatie tussen branchepartijen;
 • Stimulering van en toezicht op de inrichting van sectorbrede identificatie- en autorisatievoorzieningen op zowel functioneel niveau als gegevensniveau.

SIMS-programma Open bedrijfssystemen 

Doel
Het onderzoeken van en adviseren over de voorwaarden waaronder bedrijfssystemen flexibel (snel aanpassend) en efficiënt (lage kosten) kunnen integreren met informatiesystemen en processen van derden.

Actuele activiteiten

 • Inventariseren van gebruikerswensen en opmaken van de actuele status;
 • Discussiedocument opstellen inzake integratie ter bespreking met zowel de gebruikers als de leveranciers;
 • Principes voor open bedrijfssystemen bepalen.

SIMS-programma Zorgvuldigheid met de klant

Doel
Het vertrouwen van de consument verkrijgen inzake een zorgvuldige omgang met zijn of haar gegevens ter ondersteuning van de dienstverlening en gepaste informatieverstrekking aan de klant.

Actuele activiteiten

 • Inventarisatie van privacy-consequenties voor de sector in relatie tot de informatiebehoefte;
 • Sectorbreed privacy statement voor de consument ontwikkelen en faciliteren.

SIMS-programma Dienstverlening onder weg 

Doel
Het ontsluiten van extra mogelijkheden voor diensten met toegevoegde waarde in relatie tot het gebruik en het in gebruik zijn van voertuigen.

Actuele activiteiten

 • Advisering en belangenbehartiging in het kader van de verkenningen rond "betalen voor gebruik" (voorheen Kilometerbeprijzing);
 • Inventariseren van voorwaarden waaronder een privaat platform van samenwerkende partijen kan worden ingericht dat het initiatief kan invullen voor een vrijwillige invulling in plaats van een verplichte;
 • Stimuleren van de totstandkoming van een patform via welke partijen kunnen samenwerken ten einde de informatie over het voertuiggebruik vertrouwd en flexibel te kunnen ontsluiten voor dienstenleveranciers rond het voertuig en de mobiliteit waarvan het onderdeel uitmaakt.
login
U kunt inloggen op het
SIMS Portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAI vereniging